Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Support

Help support Wordnik (and make this page ad-free) by adopting the word huion.

Examples

 • B retain nothing but the word huion of the expression to ` n uio'n autes to ` n proto'tokon, in S.Matth. i. 25; and suppress altogether the important doctrinal statement o o'n en to ouranoo, in S. John iii. 13: as well as the clause dieltho ` n dia ` me'ssou auton; kai ` paregen ou'tos in S. John viii.

  The Last Twelve Verses of the Gospel According to S. Mark Vindicated Against Recent Critical Objectors and Established

 • Ablabium En de te touton (angelon) ktisei, ennoeson moi ten prokatarktiken aitian ton genomenon ton patera, ten demiourgiken ton huion, ten teleiotiken to pneuma.

  Pneumatologia

 • * En de te touton (angelon) ktisei, ennoeson moi ten prokatarktiken aitian ton genomenon ton patera, ten demiourgiken ton huion, ten teleiotiken to pneuma.

  Pneumatologia

 • * [1788] Autos ton idion huion apedoto lutron huper hēmōn

  The Doctrine of Justification by Faith

 • The excellent words of Justin Martyr deserve the first place: Autos ton idion huion apedoto lutron huper hēmōn, ton hagion huper anomōn, ton akakon huper tōn kakōn, ton dikaion huper tōn adikōn, ton aphtharton huper tōn phthartōn, ton athanaton huper tōn thnētōn; ti gar allo tas hamartias hēmōn ēdunēthē kalupsai, ē ekeinou dikaiosunē? en tini dikaiōthēnai dunaton tous anomous hēmas kai asebeis, ē en monō tō huiō tou Theou?

  The Doctrine of Justification by Faith

 • Polyc.xvii. (ton huion tou theou proskunoumen, tous de marturas hōs mathētas kai mimētas tou kuriou agapōmen = we worship the Son of God, and love the martyrs as disciples and imitators of the Lord).

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • Galilaiou planou, hon staurōsantōn hēmōn hoi mathētai autou apo tou mnēmatos nuktos .... planōsi tous anthrōpous legontes egēgerthai auton ek nekrōn kai eis ouranon anelēluthenai, kateipontes dedidachenai kai tauta haper kata tōn homologountōn Christon kai didaskalon kai huion theou einai panti genei anthrōpōn athea kai anoma kai anosia legete:

  The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centuries

 • Tous de legontas, hoti pote hote ouk en, kai hoti ex ouk onton egeneto, en ex heteras hupostaseos e ousias phaskontas einai, e ktiston, e alloioton, e trepton ton huion tou theou, toutous anathematizei he katholike kai apostolike ekklesia.

  Historical Introductions to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church

 • _Pisteuo eis theon patera pantokratora; kai eis Christon Iesoun [ton] huion autou ton monogene, ton kupion hemon, ton gennethenta ek pneumatos hagiou kai Marias tes parthenou, ton epi Pontiou Pilatou staurothenta kai taphenta, te trite hemera anastanta ek [ton] nekron, anabanta eis tous ouranous, kathemenon en dexia tou patros, hothen erchetai krinai zontas kai nekrous; kai eis pneuma hagion, hagian ekklesian aphesin hamartion, sapkos anastasin.

  Historical Introductions to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church

 • Kai eis hena kurion Iesoun Christon ton huion tou theou ton monogene, ton ek tou patros gennethenta pro panton ton aionon, phos ek photos, theon alethinon ek theou alethinou, gennethevta, ou poiethenta, homoousion to patri, di 'ou ta panta egeneto, ton di' hemas tous anthropous kai dia ten hemeteran soterian katelthovnta ek tov ouranon, kai sarkothenta ek pneumatos hagiou kai

  Historical Introductions to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.