Definitions

from The Century Dictionary and Cyclopedia

 • n. In the Gr. Ch., a short anthem preceding the epistle, consisting of two verses, generally from the psalms. There is also a prokeimenon at Sunday lauds and at vespers.

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • Epeide de tropon agon kai karpophoria to prokeimenon, kai prosdokia ouranon to prosdokomenon, me glupta zeteistho all 'ho tropos.

  Pneumatologia

 • The first part of the Orthros, or midnight office, consists of twelve prayers, the greater litany, two stichera followed by Psalms 134 and 135, a third sticheron followed by the gradual psalms, an antiphon with the prokeimenon, the reading of the

  The Catholic Encyclopedia, Volume 1: Aachen-Assize

 • (From the Burial Office for a Layman) horontes me aphonon kai apnoun prokeimenon

  Hymns of the Holy Eastern Church

 • Ei houn hen ti ton tessaron euangelion hopoiondepote, bouletheies epistenai tini ho boulei kephalaio, kai gnonai tines ta paraplesia eirekasi, kai tous oikeious en ekasto topous heurein en ois kata ton auton henechthesan, hes epecheis perikopes analabon ton prokeimenon arithmon, epizetesas te auton endon en to kanoni hon he dia tou kinnabareos huposemeiosis hupobebleken, eise men euthus ek ton epi metopou tou kanonos prographon, hoposoi kai tines ta paraplesia eirekasin; epistesas de kai tois ton loipon euangelion arithmois tois en to kanoni ho epecheis arithmo parakeimenois, epizetesas te autous endon en tois oikeiois hekastou euangeliou topois, ta paraplesia legontas eureseis.

  The Last Twelve Verses of the Gospel According to S. Mark Vindicated Against Recent Critical Objectors and Established

 • * Ei houn hen ti ton tessaron euangelion hopoiondepote, bouletheies epistenai tini ho boulei kephalaio, kai gnonai tines ta paraplesia eirekasi, kai tous oikeious en ekasto topous heurein en ois kata ton auton henechthesan, hes epecheis perikopes analabon ton prokeimenon arithmon, epizetesas te auton endon en to kanoni hon he dia tou kinnabareos huposemeiosis hupobebleken, eise men euthus ek ton epi metopou tou kanonos prographon, hoposoi kai tines ta paraplesia eirekasin; epistesas de kai tois ton loipon euangelion arithmois tois en to kanoni ho epecheis arithmo parakeimenois, epizetesas te autous endon en tois oikeiois hekastou euangeliou topois, ta paraplesia legontas eureseis.

  The Last Twelve Verses of the Gospel According to S. Mark Vindicated Against Recent Critical Objectors and Established

 • David "and then the" Prokeimenon [prokeimenon] of the Apostle ".

  The Catholic Encyclopedia, Volume 6: Fathers of the Church-Gregory XI

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.